تبلیغات
خدا و انسان - تو میتوانی

نگارش در تاریخ پنجشنبه 30 مهر 1388 توسط رها . . .

                                          

هوالحق ...

به دنیا پا نهاده ای

درست مانند :

کتابی باز ، ساده و نا نوشته

باید سرنوشت خود را رقم بزنی ،

خود و نه دیگری

چه کسی می تواند چنین کند ؟

چگونه ؟

چرا ؟

به دنیا آمده ای

همچون یک بذر زاده شده ای

می توانی همان بذر بمانی و بمیری ،

اما می توانی گل باشی و بشکفی،

می توانی ،     

                                       درخت باشی و ببالی .
 
 
 

 
.: Professional Themes in SWEET KISS :.
SWEET KISS