تبلیغات
خدا و انسان - آنگاه

نگارش در تاریخ پنجشنبه 30 مهر 1388 توسط رها . . .

آنگاه که غرور کسی را له می کنی،

 

آنگاه که کاخ آرزوهای کسی را ویران می کنی،


آنگاه که شمع امید کسی را خاموش می کنی،


آنگاه که بنده ای را نادیده می انگاری ،


آنگاه که حتی گوشت را می بندی تا صدای خرد شدن غرورش را نشنوی،


آنگاه که خدا را می بینی و بنده خدا را نادیده می گیری ،


می خواهم بدانم،


دستانت را بسوی کدام آسمان دراز می کنی تا برای خوشبختی خودت دعا کنی؟


بسوی کدام قبله نماز می گذاری که دیگران نگذارده اند؟
 
 
 

 
.: Professional Themes in SWEET KISS :.
SWEET KISS