تبلیغات
خدا و انسان - گفنگو با خدا

نگارش در تاریخ پنجشنبه 30 مهر 1388 توسط رها . . .

گفتم : خسته ام.


گفتی :لاتقنطوا من رﺣﻤﺔالله " هرگزازرحمت خدا ناامید مباشید " (سوره زمر/ 53) "

گفتم : هیشکی نمی دونه تو دلم چی می گذره.


گفتی : ان الله یحول بین المرء وقلبه " بدانید که خدا درمیان آدمی وقلبش حایل


است (وازهمه اسراردرونی آگاه است ) ". (سوره انفال / 24)


گفتم : غیرازتوکسی رو ندارم .


گفتی : نحن اقرب الیه من حیل الورید " ازرگ گردن نزدیکترم " ( سوره ق /16)


گفتم : ولی انگاراصلا منوفراموش کردی.


گفتی : فاذکرونی اذکرکم " مرا یاد کنید تا شما را یادکنم " (بقره /152)گفتم : تاکی باید صبرکرد؟

گفتی : و ما یدریک لعل الساعه تکون قریبا " وتوچه می دانی ؟ شاید آن ساعت


بسیارموقعش نزدیک باشد " (احزاب /63)گفتم : تو بزرگی ونزدیکیت برای من کوچیک خیلی دوره ! تا اون موقع چیکارکنم ؟


گفتی : واتبع ما یوحی الیک واصبرحتی یحکم الله " راه صبر پیش گیر تا وقتی که


خدا حکم کند " (یونس/109)

گفتم : خیلی خونسردی ! توخدایی و صبور ! من بنده ات هستم و ظرف صبرم


کوچیک.... یه اشاره کنی تمومه !


گفتی : عسی ان تحبوا شیئا وهو شرلکم " چه بسیارشودکه چیزی را دوست دارید


ودرواقع شرشما درآن است وخداوند به مصالح شما نمی داند " (بقره /216)


گفتم : انا عبدک الضعف الذلیل..... اصلا چطوردلت مییاد؟


گفتی : ان الله بالناس لرئوف رحیم " که خدا به مردم ،مشفق ومهربان است " (بقره / 143)

گفتم: دلم گرفته

گفتی : بفضل الله وبرحمته فبذلک فلیفرحوا " باید منحصرا" به فضل ورحمت خدا


شادمان شوید " (یونس/58)


گفتم : اصلا بی خیال ! توکلت علی الله
گفتی : ان الله یحب المتوکلین " خدا آنان را که براواعتماد کنند دوست دارد ویاوری


میکند " (عمران/159)


گفتم : خیلی چاکریم !


ولی این بار، انگار گفتی : حواست رو خوب جمع کن ! یادت باشد که :


ومن الناس من بعید الله علی حرف فان اصابه خیر اطمان به وان اصابته فتنه انقلب


علی وجهه خسرالدنیا والاخره " بعضی از مردم ، خدا را به زبان و ظاهرمی پرستندنه به


حقیقت ، وازاین رو هرگاه به خیرونعمتی رسد، اطمینان خاطرپیدا کند و اگربه شر و


فقر آفتی رسد. ازدین خدا رو برگرداند . چنین کس دردنیا وآخرت زیانکاراست ". (حج/11)
 
 
 

 
.: Professional Themes in SWEET KISS :.
SWEET KISS