تبلیغات
خدا و انسان - سخنان حكیمانه ی علامه جعفری

نگارش در تاریخ پنجشنبه 30 مهر 1388 توسط رها . . .

هر لحظه ای که در زندگانی انسانی بدون آگاهی به حکمت وجود خویش

و بدون توجه به این که از کجا آمده و به کجا می رود سپری شود مرگ ابدی است

.

بدون آشنایی جان انسانها با یکدیگر محال است حسن تفاهم مشترک واقعی میان آنان برقرار شود

.

زندگی پیوسته باید در حال به وجود آمدن و به وجود آوردن باشد و الا باری است بر دوش انسان

.

آن انسان رشد یافته که انسان ها را اجزاء خود می داند

با سقوط هر یک از آن ها تباهیِ جزئی از خود را مشاهده می کند

.

علم توأم با ایمان مرگ را به عنوان آغاز شکوفایی زندگی نوید می دهد

.

ذکر خداوندی یعنی یک معلم و مربی الهی که شب و روز و در همه لحظات عمر با انسان است

.

همواره با ناتوانی مبارزه کنید زیرا ناتوانی زنجیری است که شما را از تحرک باز می دارد

.

 
 
 

 
.: Professional Themes in SWEET KISS :.
SWEET KISS