تبلیغات
خدا و انسان - نشنو از نی

نگارش در تاریخ پنجشنبه 30 مهر 1388 توسط رها . . .

                                              

                       نشنواز نی حصیری بی نواست

   بشنو از دل ، دل حریم کبریاست

  نی بسوزد خاک و خاکستر شود

                         دل بسوزد خانه  دلبر شود                         

       امام خمینی(ره)
 
 
 

 
.: Professional Themes in SWEET KISS :.
SWEET KISS